Regulamin Etologicznego Centrum Szkoleniowo-doradczego Ethoplanet

Regulamin obowiązujący od 01.04.2023

§ 1 .  Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin Kursów ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów.
 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy i inne przedsięwzięcia organizowane przez Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze Ethoplanet, zwane dalej „Ethoplanet”.
 3. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane przez Ethoplanet, jak: kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia, treningi, pikniki oraz inne aktywności związane z działalnością Ethoplanet, zwane są dalej jako „Kurs”.

§ 2. Uczestnik kursu

 1. Słuchaczem/Uczestnikiem kursu Ethoplanet może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia. 
 2. W przypadku kursów dedykowanych młodszym uczestnikom Umowę podpisuje w ich imieniu pełnoprawny opiekun.
 3. W przypadku wybranych kursów wymagane jest minimum średnie wykształcenie w celu uzyskania dyplomu na wzorze MEN, o czym informacja widnieje na stronie danego kursu.

§ 3. Forma kursu

 1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość.
 2. Terminy kursów pojawiają się wraz z rozpoczęciem naboru.
 3. Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca i/lub formy przeprowadzenia kursu/szkolenia z podaniem przyczyny, zarówno przed jak i w trakcie trwania kursu.

§ 4. Przygotowanie kursu

Ethoplanet zobowiązane jest do zapewnienia:

 1. Kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych kursów.
 2. Sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów.
 3. Obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.

§ 5. Język, czas trwania, program i miejsce kursów

 1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim i/lub obcym.
 2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).
 3. Kursy prowadzone są według autorskich programów pracowników Ethoplanet.
 4. Kursy odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Ethoplanet lub formie zdalnej (online).

§ 6. Płatności

 1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy podana jest na stronie internetowej kursu. Opłaty dodatkowe, w tym za kolejne egzaminy podane są
  w tabeli opłat (zał nr. 4 Regulaminu).
 2. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor Ethoplanet może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.
 3. Po uzyskaniu zgody na wpłaty ratalne – Uczestnik składa oświadczenie o treści, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Wniesienie opłaty w postaci pierwszej raty lub całości kursu jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu kursu, z którym zapoznał się przed przystąpieniem do kursu.
 5. Nie wniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników kursu.
 6. Zaświadczenia, dyplomy, certyfikaty wydawane są po uregulowaniu wszystkich płatności i zgodnie z procedurą ich wydawania.

§ 7. Egzaminy

 1. Terminy egzaminów są podawane na stronie internetowej Ethoplanet w momencie uruchomienia zapisów na kurs. Pierwszy egzamin jest w cenie kursu.
 2. Terminy egzaminów poprawkowych są podawane w terminie najpóźniej 60 dni od pierwszego egzaminu. 
 3. Słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego lub w innym/późniejszym terminie niż opublikowany, jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany egzamin najpóźniej na trzy dni przed datą przystąpienia do tego egzaminu i przesłać potwierdzenie wpłaty mailem.
 4. Termin egzaminu poprawkowego jest ustalany przez Dyrektora Ethoplanet.
 5. Słuchacz może mieć maksymalnie 4 egzaminy poprawkowe.
 6. W przypadku niestawienia się na egzamin opłata za udział w egzaminie nie podlega zwrotowi, a termin egzaminu przepada wraz z opłatą.
 7. Ethoplanet gwarantuje 4 egzaminy poprawkowe w miesięcznych odstępach czasowych. Słuchacze, którzy nie przystąpią lub nie zdadzą egzaminu, mają możliwość za zgodą Dyrektora Ethoplanet podejścia do egzaminu przy okazji kolejnych edycji danego Kursu, jednakże Ethoplanet nie gwarantuje organizacji kolejnych edycji. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość złożenia odpowiedniego podania pisemnego do Dyrektora Ethoplanet w ww. sprawie.
 8. Poszczególne kursy poza egzaminem mogą kończyć się obowiązkową pracą dyplomową. W takiej sytuacji do uzyskania Certyfikatu wymagane jest zdanie pracy dyplomowej w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.
 9. Wykładowcy Ethoplanet mają prawo zadawać dodatkowe prace domowe
  i organizować zaliczenia podczas trwania Kursu.
 10. O formie zaliczenia Kursu Uczestnik informowany jest na pierwszych zajęciach lub pierwszym zjeździe Kursu i/lub drogą mailową. 

§ 8. Zakwalifikowanie na kurs

 1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty rezerwacyjnej za kurs lub jednorazowej wpłaty całości.
 2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę ethoplanet.com lub https://elearning.ethoplanet.com lub mailowo poprzez adres kontakt@ethoplanet.com 
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia w oparciu o niniejszy Regulamin następuje w momencie potwierdzenia przez Ethoplanet otrzymania poprawnie wypełnionego formularza i przesłania zwrotnej wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany w formularzu lub poprzez zakup przez stronę ethoplanet.com lub https://elearning.ethoplanet.com lub mailowo poprzez adres kontakt@ethoplanet.com
 4. Słuchacz jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs w ciągu siedmiu dni od daty potwierdzenia przez Ethoplanet przyjęcia zgłoszenia.  Opłata za kursy Ethoplanet pobierana jest z góry. Siedmiodniowy termin na wpłatę za wybrany kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 7 dni. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Słuchaczy kursu.
 5. Opłatę należy wnieść na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Ethoplanet.
 6. W przypadku zakwalifikowania uczestnika na wybrany kurs lub bezpośrednim zakupie kursu przez platformę – w momencie zaksięgowania opłaty, otrzymuje on dostęp do platformy e-learningowej Ethoplanet, która obejmuje rozbudowaną bazę materiałów szkoleniowych dla wszystkich kursów, znajdujących się w ofercie edukacyjnej Ethoplanet w postaci wykładów w formie (w zależności od kursu): nagrań video i/lub video-prezentacji, opracowań, skryptów, artykułów, zestawów ćwiczeń etc. Informacje o tym, co w sobie zawiera kurs dostępne są na stronie internetowej danego kursu.
 7. Przyznanie Uczestnikowi dostępu do platformy e-learningowej jest równoznaczne z wykonaniem usługi szkoleniowej, co oznacza brak zwrotu wpłat w przypadku późniejszej rezygnacji z kursu.

§ 9. Oferta

 1. Szczegółowa oferta edukacyjna Ethoplanet dostępna jest na stronie internetowej ethoplanet.com i https://elearning.ethoplanet.com
 2. Ethoplanet zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia, o czym decyduje Dyrektor Ethoplanet.
 3. Warunkiem korzystania ze strefy e-learningowej jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a) dostęp do komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu;
  b) dostęp do poczty elektronicznej;
  c) przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge).
 4. Spełnienie wskazanych powyżej warunków technicznych leży po stronie Uczestnika i Ethoplanet nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania ze strefy z powodu niespełnienia niniejszych warunków.
 5. Ethoplanet nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu strefy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strefy z infrastrukturą informatyczną Uczestnika.
 6. Ethoplanet nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika w zamówieniu oraz za usuwanie i/lub blokowanie wiadomości elektronicznych przez oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie elektronicznym używanym przez Uczestnika. 
 7. Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany treści Kursów, znajdujących się na stronie internetowej ethoplanet.com oraz w elearning.ethoplanet.comw dowolnym momencie trwania Kursu. 

§ 10. Odstąpienie od umowy przez Uczestników – przedsiębiorców

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Uczestników – przedsiębiorców, nie będących konsumentami.
 2. Ethoplanet przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego przed jego rozpoczęciem w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Ethoplanet np. siła wyższa/pandemia, w tym również braku wymaganej minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie.
 3. W razie odstąpienia Ethoplanet od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 10 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Ethoplanet może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie lub w innym szkoleniu, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu lub szkolenia, zwróci Uczestnikowi pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.
 4. Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i musi być wysłane listem poleconym na adres Ethoplanet lub pocztą elektroniczną.
 5. Jeśli Uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia otrzymał dostęp do strefy e-learnigowej –w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu – wpłacona opłata nie podlega zwrotowi, z uwagi na wyrażenie zgody na natychmiastowe wykonanie umowy i przyjęcie do wiadomości, że Uczestnik traci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania lub transmisji strumieniowej treści cyfrowych.
 6. W razie odstąpienia Uczestnika od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w sposób określony w § 10 ust. 4 Ethoplanet przysługuje:
  – 100% opłaty za szkolenie – w przypadku, gdy odstąpienie nastąpiło po otrzymaniu dostępu do strefy e-learningowej
  – 80% opłaty za szkolenie – w przypadku odstąpienia od umowy na 3 dni lub krócej przed rozpoczęciem kursu i Uczestnik nie otrzymał dostępu do strefy e-learningowej
  – 50% opłaty za szkolenie, jeśli odstąpienie od umowy nastąpiło na 14 dni lub więcej przed rozpoczęciem kursu i uczestnik nie otrzymał dostępu do strefy e-learningowej
 7. W przypadku nieprzystąpienia Uczestnika do szkolenia, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, bądź złożenia oświadczenia po terminie wskazanym w ust. 4 powyżej – Ethoplanet nie zwraca opłaty za szkolenie, zaś Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Ethoplanet.
 8. Ethoplanet zastrzega możliwość zatrzymania 100% opłaty za kurs realizowany z udziałem wykładowcy z zagranicy lub w ramach akcji promocyjnej, w przypadku złożenia przez uczestnika oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W przypadku zapisu na kurs zaliczana jest na poczet płatności za kurs.
 10. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu po jego rozpoczęciu i/lub przyznaniu dostępu do strefy e-learningowej – Ethoplanet przysługuje 100% opłaty za kurs. 
 11. W przypadku Uczestnika, który w momencie rezygnacji z kursu posiada nieopłacony udział w innym kursie, istnieje możliwość przeksięgowania płatności za ten kurs na rzecz kursu nieopłaconego.
 12. Rezygnacja i przeksięgowanie realizowane są w Biurze Ethoplanet.

§ 11. Odstąpienie od umowy przez Uczestników –Konsumentów

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach Konsumenta, Użytkownik – Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia z zastrzeżeniem ust. 4,6,7,8 i 9 poniżej. Do zachowania ww. terminu wystarczy przesłanie Ethoplanet oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu („Oświadczenie”).
 2. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Ethoplanet możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, wysłane na adres siedziby Ethoplanet lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@ethoplanet.com
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest jednak obowiązkowe.
 4. Ethoplanet w przypadku odstąpienia od Umowy w terminie określonym w ust. 1 niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Użytkownikowi – Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności z zastrzeżeniem ust. 6 – 14 poniżej.
 5. Ethoplanet dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Uczestnik -Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 1, 3, 9, 13 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  d) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Ethoplanet informuje Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że przystąpienie do realizacji Umowy – rozpoczęcie Szkolenia przed terminem do odstąpienia od Umowy określonym w ust. 1 oznacza wyrażenie zgody przez Konsumenta na świadczenie usług przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, tym samym Konsument przystępując do Szkolenia wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. Ethoplanet informuje Konsumenta, a Konsument zgadza się na natychmiastowe wykonanie umowy i przyjmuje do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia pobierania lub transmisji strumieniowej treści cyfrowych.
 9. Ethoplanet informuje Konsumenta, a Konsument przyjmuje do wiadomości, że utraci on prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jeżeli Ethoplanet wykonał w pełni Usługę szkoleniową za wyraźną zgodą Konsumenta przed terminem odstąpienia od Umowy określonego w ust. 1. Za wykonanie usługi uznaje się przyznanie dostępu do strefy e-learningowej.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy po terminie określonym w ust. 1, a na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem Szkolenia i uczestnik nie otrzymał dostępu do strefy e-learningowej, 50% opłaty uiszczonej tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Uczestnikowi lub może zostać przeniesione na rzecz innego Szkolenia organizowanego przez Ethoplanet.
 11. W przypadku odstąpienia od Umowy po terminie określonym w ust. 1, a na 3 dni lub krócej przed planowanym terminem Szkolenia i uczestnik nie otrzymał dostępu do strefy e-learningowej, 20% wynagrodzenia uiszczonego tytułem Szkolenia, zostanie zwrócone Uczestnikowi lub może zostać przeniesione na rzecz innego Szkolenia organizowanego przez Ethoplanet.
 12. W przypadku odstąpienia po terminie określonym w ust. 1 od Umowy i/lub otrzymaniu dostępu do strefy e-learningowej, a także w przypadku kursów realizowanych z udziałem wykładowców z zagranicy lub w ramach akcji promocyjnej Uczestnik jest zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia za to Szkolenie.
 13. W przypadku rezygnacji Uczestnika z kursu po jego rozpoczęciu i/lub przyznaniu dostępu do strefy e-learningowej – Ethoplanet przysługuje 100% opłaty za kurs. 
 14. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 12, wpłacone wynagrodzenie przez Użytkownika nie zostanie mu zwrócone, a w przypadku braku zapłaty przed terminem odstąpienia jest on zobowiązany do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia za Szkolenie. W takim przypadku na Uczestnika zostanie wystawiona faktura VAT lub paragon i przesłana na podany adres e-mail. W przypadku paragonów, są one przetrzymywane w biurze Ethoplanet i wysyłane pocztą po uzyskaniu adresu korespondencyjnego Uczestnika lub jego scan pocztą e-mail.
 15. Brak zapłaty wynagrodzenia lub odpowiedniej jego części oraz nie wzięcie udziału w Szkoleniu, nie są równoznaczne z odstąpieniem od Umowy. W takiej sytuacji, Uczestnik zobowiązany jest zapłacić całość wynagrodzenia za Szkolenie z zastrzeżeniem powyższych ustępów.
 16. W przypadku Uczestników – Konsumentów Ethoplanet rozpatruje reklamacje z tytułu rękojmiw terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Uczestnika – Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Ethoplanet nie ustosunkuje się do żądań Uczestnika – Konsumenta oznacza to uznanie żądania Uczestnika za uzasadnione.
 17. Uczestnik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 18. Użytkownik będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL.
 19. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy; do zachowania przez Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Ethoplanet ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 20. Przepisy dotyczące konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.
 21. Opłata rezerwacyjna (bezzwrotna zaliczka) nie podlega zwrotowi. 

§ 12. Kursy rodzinne

 1. Za kursy rodzinne uważa się  kursy, w których udział może wziąć Słuchacz wraz z dziećmi, których jest rodzicem lub prawnym opiekunem. Wiek dzieci, które mogą wziąć udział w zajęciach, uzależniony jest od tematyki kursu i jest każdorazowo określany w programie kursu.
 2. Słuchacz zobowiązuje się pisemnie do ponoszenia odpowiedzialności za dzieci pozostające pod jego opieką.
 3. Zasady płatności za kurs rodzinny reguluje § 6 niniejszego Regulaminu.
 4. Nie przewiduje się możliwości zmiany Słuchaczy i pozostających pod ich opieką dzieci w trakcie trwania kursu.
 5. Rezygnacja z kursu jest możliwa na zasadach ogólnych, zgodnie z §11.

§ 13. Bezpieczeństwo 

 1. Podczas kursów organizowanych przez Ethoplanet Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania bezpieczeństwa i przepisów porządkowych obowiązujących na terenie placówki, w której organizowany jest kurs, w tym do stosowania się do zaleceń służb państwowych i samorządowych, jak również zaleceń i wytycznych Ethoplanet.
 2. Poszczególne kursy mogą zawierać bardziej szczegółowe zasady bezpieczeństwa i postępowania, z którymi Uczestnicy są zapoznawani na kursie i zobowiązani do ich przestrzegania.
 3. W przypadku kursów obejmujących pracę z psami lub innymi zwierzętami uczestnik szkolenia zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania poleceń Prowadzącego Kurs.
 4. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na placu treningowym oraz w miejscach odbywania się szkolenia ze zwierzętami, może skutkować upomnieniem i/lub wyproszeniem z zajęć.
 5. Dwukrotne upomnienie uczestnika kursu, który narusza zasady bezpieczeństwa, skutkuje zakończeniem kursu bez uzyskania dyplomu oraz bez możliwości roszczenia o zwrot opłaty.

§ 14. Certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia

 1. Słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje Certyfikat, Dyplom i/lub Zaświadczenie według wzoru MEN potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć w ramach kursów zawodowych.
 2. Certyfikaty, Dyplomy i Zaświadczenia wg wzoru MEN o ukończeniu kursu, o których mowa w ust. 1, podpisuje dyrektor Ethoplanet.
 3. Certyfikaty są wydawane po ukończeniu Kursów online i są dostępne do samodzielnego pobrania w Panelu Klienta w strefie e-learningowej https://elearning.ethoplanet.com
 4. Dyplomy i Zaświadczenia wg. Wzoru MEN są wydawane po ukończeniu Kursów stacjonarnych, po zdaniu odpowiednich zaliczeń i/lub prac domowych i/lub egzaminów i/lub napisaniu pracy dyplomowej.
 5. Warunkiem otrzymania Dyplomu i Zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 70% zajęć. Przy odbiorze Certyfikatu należy okazać/przesłać scan dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz Dyplom ukończenia studiów/szkoły średniej.
 6. Słuchacz ma prawo do otrzymania zaświadczenia potwierdzającego, że jest w trakcie kursu na wniosek złożony w formie pisemnego podania do Dyrektora Ethoplanet.
 7. Po wszelkich innych wydarzeniach organizowanych Ethoplanet, wydawane są Certyfikaty uczestnictwa lub nie są wydawane żadne z powyższych.
 8. Informacja o typie dokumentu wydawanym na zakończenie kursu lub innego wydarzenia Ethoplanet znajduje się na stronie internetowej danego Kursu lub można ją uzyskać kontaktując się z biurem Ethoplanet.
 9. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje żadnego dokumentu poświadczającego ukończenie Kursu, niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja.
 10. Poszczególne kursy poza egzaminem mogą kończyć się obowiązkową pracą dyplomową. W takiej sytuacji do uzyskania Certyfikatu wymagane jest zdanie pracy dyplomowej w terminie do 12 miesięcy od dnia zakończenia kursu.
 11. Wykładowcy Ethoplanet mają prawo zadawać dodatkowe prace domowe
  i organizować zaliczenia podczas trwania Kursu.
 12. O formie zaliczenia Kursu Uczestnik informowany jest na pierwszych zajęciach lub pierwszym zjeździe Kursu i/lub drogą mailową. 
 13. Istnieje możliwość uzyskania anglojęzycznego odpisu Certyfikatu/Dyplomu/Zaświadczenia za dodatkową opłatą zgodną z tabelą opłat
  (zał. 4). Nie jest to tłumaczenie przysięgłe

§ 15. Skreślenie z listy uczestników

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:

 1. Rezygnacji z kursu;
 2. Niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 6 ust. 3 oraz § 8 ust.4 Regulaminu;
 3. Nieprzestrzegania Regulaminu.
 4. Naruszenia zasad, o których mowa w § 12 ust. 4 i 5 Regulaminu.
 5. Zakończenia Kursu, które następuje w dniu zdania egzaminu lub zorganizowania czwartej poprawki egzaminu. W przypadku kursów, które wymagają pracy dyplomowej, skreślenie następuje po 12 miesiącach od dnia zakończenia kursu lub zdania pracy dyplomowej.
 6. W przypadku skreślenia z listy uczestników istnieje możliwość za zgodą Dyrektora Ethoplanet ponowne przywrócenie na listę uczestników Kursu za dodatkową opłatą, zgodną z tabelą opłat (zał. 4).

§ 16. Faktury i paragony

 1. Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy Ethoplanet.
  Faktury wysyłane są na wskazany przez Uczestnika adres mailowy.
 2. Faktury i paragony są wystawiane po każdorazowej wpłacie. Jeśli podczas rejestracji nie zostanie wskazane żądanie wystawienia faktury i nie zostaną podane dane do faktury, automatycznie zostanie wystawiony paragon i nie ma możliwości wnioskowania o fakturę. 
 3. Paragony z kasy fiskalnej dostępne są w biurze Ethoplanet (Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec) do odbioru osobistego w godzinach pracy biura lub na życzenie wysyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną na wskazany adres. 
 4. Słuchacz może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot. Wówczas należy skontaktować się z Biurem Ethoplanet i wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury PRZED WNIESIENIEM OPŁATY ZA KURS.

“Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy. Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.”

 1. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek Ethoplanet i tego samego dnia lub w najbliższy dzień pracy biura jest wystawiany paragon/faktura.
 2. Faktury wymienione w ust. 3 i 4 wydawane są w Biurze Ethoplanet i/lub wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego było wykonane zgłoszenie na kurs. 
 3. Paragony przechowywane są w biurze Ethoplanet i wysyłany jest skan drogą mailową na prośbę Uczestnika oraz do osobistego odbioru w biurze Ethoplanet. 

§ 17. Szkolenia dla firm i instytucji

 1. Ethoplanet prowadzi kursy i szkolenia dla firm i instytucji.
 2. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnego programu kursu na zamówienie firmy.
 3. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować się bezpośrednio z Biurem Ethoplanet.

§ 18. Konto Słuchacza

 1. Rejestrując nowe Konto Słuchacza/Uczestnika lub wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej lub elektronicznej, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Ethoplanet oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Ethoplanet.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Słuchacza w zakresie promocyjno-informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Słuchacza dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Ethoplanet oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Ethoplanet.
 3. Słuchacz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 6. Zapisując się na kurs Słuchacz wyraża zgodę na robienie mu zdjęć i umieszczanie ich na stronach internetowych i mediach społecznościowych Ethoplanet. W przeciwnym razie Słuchacz zobowiązany jest zgłosić swój sprzeciw na początku zajęć.

§ 19 Materiały szkoleniowe i prawa autorskie

 1. Wszystkie treści i materiały przekazywane Uczestnikom oraz umieszczone na platformie e-learningowej objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Powzięcie przez Ethoplanet informacji o naruszeniu praw autorskich lub pokrewnych skutkuje zablokowaniem konta Uczestnika oraz powiadomieniem stosownych władz.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z materiałów przekazanych w trakcie kursu/szkolenia oraz zamieszczonych na platformie e-learningowej wyłącznie na własny użytek osobisty do celów szkoleniowych z zachowaniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie treści przekazywanych Uczestnikom oraz zamieszczanych na Platformie e-learningowej do celów innych, niż określone w treści szkolenia jest zabronione i wymaga respektowania praw własności intelektualnej.
 5. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich sprzecznego z powyższymi zastrzeżeniami działania.

§ 20. Zasady wnoszenia reklamacji

 1. Uczestnik lub Zamawiający ma prawo złożyć reklamację w przypadku niewykonania lub wykonania w sposób nienależyty usługi przez Ethoplanet, tj. niezgodnie z zapisami oferty lub niniejszego regulaminu.
 2. Reklamacje można zgłaszać w trakcie szkolenia, najpóźniej do końca ostatniego dnia, w którym odbyło się szkolenie, którego dotyczy reklamacja.
 3. Za ostatni dzień szkolenia uznaje się datę pierwszego terminu egzaminu. 
 4. Reklamacje przyjmowane są w formie pisemnej lub mailowej (poprzez wysłanie wiadomości na adres: kontakt@ethoplanet.com). Wzór formularza reklamacji znajduje się w zał. nr 3.
 5. Treść zgłoszenia powinna zawierać: nazwę i termin szkolenia, dane Uczestnika lub Zamawiającego wraz z adresem do korespondencji, przedmiot oraz okoliczności uzasadniające reklamację.
 6. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego w oparciu o zapisy zawarte w ofercie lub regulaminie. Decyzja jest przekazywana Uczestnikowi lub Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem za pomocą środka komunikacji w jakim została złożona reklamacja (list polecony lub e-mail).
 7. W przypadku uznania reklamacji w całości lub częściowo, Ethoplanet zaproponuje jedną z następujących form rekompensaty:
  a) powtórzenie szkolenia w innym terminie
  b) realizacja dodatkowej formy wsparcia uzupełniającej szkolenie
  (rozmowa z trenerem, dodatkowe materiały)
  c) zniżka na kolejne szkolenie
  d) zwrot całości lub części opłaty

 

§ 21. Zmiany regulaminu

Ethoplanet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Słuchacz zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Ethoplanet wiadomości o zmianie Regulaminu, a w przypadku trwania kursu- dodatkowo Słuchacze zostaną poinformowani przez Ethoplanet poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Słuchacz, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ethoplanet w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§ 22. Kontakt

 1. Pracownicy Ethoplanet są dostępni pod numerami telefonów kontaktowych: 515 626 553 lub 515-631-055
 2. Pracownicy Ethoplanet są dostępni pod adresem e-mail: kontakt@ethoplanet.com oraz akokocinska@ethoplanet.com . Na wiadomości odpowiadamy od poniedziałku do piątku, najpóźniej w przeciągu 14 dni. 

§ 23. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023r.

Załączniki:
Zał._1_Oświadczenie_o_ratach_aktual.2023
Zał._2_Odstąpienie_od_umowy
Zał._3_Formularz_reklamacji
Zał._4_tabela_oplat

RODO,_przetwrzanie_danych
Regulamin_Rancho_-_bezpieczenstwo_pracy_ze_zwierzetami

 

Archiwalne regulaminy

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!