Regulamin kursów stacjonarnych

§ 1.

 1. Regulamin Kursów ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów Ethoplanet.
 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy i inne przedsięwzięcia organizowane przez Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze Ethoplanet, zwane dalej Ethoplanet.
 3. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane przez Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze Ethoplanet, takie jak: kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia, treningi, pikniki i inne, zwane są dalej: Kurs.

§ 2.

 1. Słuchaczem/ Uczestnikiem kursu Ethoplanet może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.
 2. W przypadku kursu: „Młodszy Petsitter” może uczestniczyć osoba, która ukończyła 13 rok życia. Umowę w tym przypadku podpisuje pełnoprawny opiekun.

§ 3.

 1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub mieszanej stacjonarne-niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość. Informacja o formie kształcenia podana jest na stronie danego kursu. W wyjątkowych okolicznościach niezależnych od organizatora, Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany formy stacjonarnej kursów na formę online.
 2. Terminy kursów pojawiają się wraz z rozpoczęciem naboru.
 3. Ethoplanet zastrzega sobie w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach możliwość zmiany terminu zarówno przed jak i w trakcie trwania kursu.

§ 4.

Ethoplanet zobowiązane jest do zapewnienia:

 • kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
 • sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów;
 • obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.

§ 5.

 1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym.
 2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min).
 3. Kursy prowadzone są według autorskich programów pracowników Ethoplanet.
 4. Kursy odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Ethoplanet.

§ 6.

 1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy i egzaminy jest podana w informacji na stronie internetowej w momencie uruchomienia zapisów.
 2. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor Ethoplanet może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty.
 3. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników kursu.

§ 7.

 1. Terminy egzaminów są podawane na stronie internetowej Ethoplanet w momencie uruchomienia zapisów na kurs. Pierwszy egzamin jest w cenie kursu.
 2. Słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany egzamin najpóźniej na trzy dni przed datą przystąpienia do tego egzaminu.
 3. Termin egzaminu poprawkowego jest ustalany przez Dyrektora Ethoplanet.
 4. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor Ethoplanet może wyrazić zgodę na inny termin egzaminu niż wskazany w ustępie 3, lecz nie późniejszy niż rok od zakończenia zajęć.
 5. Słuchacz może mieć maksymalnie 4 egzaminy poprawkowe.
 6. W przypadku niestawienia się na egzamin i niezgłoszenia rezygnacji z egzaminu na minimum 3 dni wcześniej, opłata za udział w egzaminie nie podlega zwrotowi, a termin egzaminu przepada.

§ 8.

 1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs.
 2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę www.ethoplanet.com
 3. Słuchacz jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs w ciągu siedmiu dni od daty potwierdzenia przez Ethoplanet przyjęcia zgłoszenia.  Opłata za kursy Ethoplanet pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Słuchaczy kursu. Siedmiodniowy termin na wpłatę za wybrany kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 7 dni, nie może być jednak krótszy niż 3 dni.
 4. Opłatę należy wnieść  na indywidualny rachunek o numerze wskazanym przez Ethoplanet.

§ 9.

 1. Szczegółowa oferta edukacyjna Ethoplanet dostępna jest na stronie internetowej www.ethoplanet.com
 2. Wszelkie uściślenia dotyczące przebiegu kursów, ramowego programu zajęć, zaliczenia, a także typu dyplomów lub certyfikatów są zawarte na stronie danego kursu.
 3. Szczegółowe zasady przebiegu kursu są prezentowane w pierwszym dniu zajęć.

§ 10.

 1. W przypadku rezygnacji z kursu Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs, po potrąceniu kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją kursu, przy czym wysokość potrącenia wynosi:- 50% – w przypadku złożenia rezygnacji 14 (lub więcej) dni przed rozpoczęciem kursu,- 80% – w przypadku złożenia rezygnacji poniżej 14 dni przed rozpoczęciem kursu.
 2. Na 3 dni (lub krócej) przed rozpoczęciem kursu oraz po rozpoczęciu kursu  zwrot opłaty nie przysługuje. Postanowienia § 15 nie stosuje się.
 3. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
 4. W przypadku kursów prowadzonych przez zagranicznych wykładowców nie ma możliwości zwrotu opłaty. Postanowienia § 15 nie stosuje się.
 5. W przypadku informacji na stronie internetowej i/lub podpisania stosownego oświadczenia o braku możliwości wycofania opłaty, nie ma możliwości żądania zwrotu opłaty, zaś pkt 1 i 2 §10. Postanowienia § 15 nie stosuje się.
 6. W przypadku przeniesienia terminu kursu na inny z przyczyn wyższych, niezależnych od organizatora (zmiany w prawie, choroba prelegenta, zakazy zgromadzeń etc.), istnieje możliwość wnioskowania o zwrot połowy wpłaconej kwoty.

§ 11.

 1. Za kursy rodzinne uważa się  kursy, w których udział może wziąć Słuchacz wraz z 1 lub 2 dzieci, których jest rodzicem lub opiekunem. Wiek dzieci, które mogą wziąć udział w zajęciach, uzależniony jest od tematyki kursu i jest każdorazowo określany w programie kursu.
 2. Słuchacz zobowiązuje się pisemnie do ponoszenia odpowiedzialności za dzieci pozostające pod jego opieką.
 3. Za kurs płatność ponosi Słuchacz.
 4. Nie przewiduje się możliwości zmiany Słuchaczy i pozostających pod ich opieką dzieci w trakcie trwania kursu.
 5. Rezygnacja z kursu jest możliwa na zasadach ogólnych, zgodnie z §15.
 6. Postanowienia §13 stosuje się odpowiednio.

§ 12.

 1. Podczas kursów organizowanych przez Ethoplanet  Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie placówki, w której organizowany jest kurs.
 2. W przypadku kursów obejmujących pracę z psem, uczestnik takiego szkolenia zobowiązany jest do wykonywania poleceń Prowadzącego kurs.
 3. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na placu treningowym oraz w innych miejscach odbywania się szkolenia z psami, a także niestosowanie się do pkt. 2 regulaminu może skutkować wyproszeniem z zajęć.
 4. Dwukrotne upomnienie uczestnika kursu, co narusza zasady bezpieczeństwa, skutkuje zakończeniem kursu bez uzyskania dyplomu oraz bez możliwości roszczenia o zwrot opłaty.

§ 13.

 1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu, na którym nie ma obowiązku zaliczania egzaminu. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 70% zajęć. Przy odbiorze Dyplomu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 2. Słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje Certyfikat Ethoplanet potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć na kursach, których ukończenie wymagane jest zaliczeniem egzaminu.
 3. Certyfikat ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 3, podpisuje dyrektor Ethoplanet.
 4. Warunkiem przystąpienia do egzaminu i otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 70% zajęć. Przy odbiorze Certyfikatu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 5. Informacje odnośnie typu dyplomu lub certyfikatu oraz czy dany kurs jest zakończony egzaminem oraz jaką formą egzaminu są zamieszczone na stronie wśród informacji dotyczących danego kursu.

§ 14.

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku:

 1. rezygnacji z kursu;
 2. niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 6 ust. 3 oraz § 8 ust. 7 Regulaminu;
 3. nieprzestrzegania Regulaminu.

§ 15.

 1. Słuchacz może zrezygnować z kursu kontaktując się z Biurem lub Dyrektorem Ethoplanet.
 2. Zwrot opłaty przysługuje według wytycznych opisanych w § 10.
 3. Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza rezygnacji, na adres wskazany przez Dyrektora lub Kierownika Biura Ethoplanet.
 4. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje Dyplomu niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja oraz nie może przystąpić do egzaminu i uzyskać Certyfikatu.
 5. W przypadku Słuchacza, który w momencie rezygnacji z kursu posiada nieopłacony udział w innym kursie, istnieje możliwość przeksięgowania płatności za ten kurs na rzecz kursu nieopłaconego.
 6. Rezygnacja i przeksięgowanie realizowane są w Biurze Ethoplanet.

§ 16.

 1. Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy Ethoplanet.
 2. Słuchacz może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot. Wówczas należy skontaktować się z Biurem Ethoplanet i wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury PRZED WNIESIENIEM OPŁATY ZA KURS.
  “Od 1 stycznia 2020 roku został wprowadzony dodatkowy obowiązkowy element paragonu, w sytuacji gdy na jego podstawie ma zostać wystawiona faktura dla podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność, faktura do paragonu może zostać wystawiona wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie potwierdzającym dokonanie sprzedaży zostanie zamieszczony NIP nabywcy. Sprzedawca nie ma prawa wystawienia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy. Dlatego prosimy o podawanie danych do faktury przed wniesieniem opłaty za kurs. Paragony są wystawiane w dniu wpłynięcia opłaty na konto i później nie ma możliwości wystawienia faktury.”
 3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek Ethoplanet i tego samego dnia jest wystawiany paragon.
 4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są w Biurze Ethoplanet i wysyłane drogą elektroniczną na adres e-mail, z którego było wykonane zgłoszenie na kurs.

§ 17.

 1. Ethoplanet prowadzi kursy i szkolenia dla firm i instytucji.
 2. Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie firmy.
 3. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować się z Biurem Ethoplanet.

§ 18.

 1. Rejestrując nowe Konto Słuchacza lub wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Ethoplanet oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Ethoplanet.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Słuchacza w zakresie promocyjno-informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Słuchacza dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Ethoplanet oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Ethoplanet.
 3. Słuchacz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.
 4. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 6. Zapisując się na kurs Słuchacz wyraża zgodę na robienie mu zdjęć i umieszczanie ich na stronach internetowych i mediach społecznościowych Ethoplanet.

§ 19.

Ethoplanet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Słuchacz zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Ethoplanet wiadomości o zmianie Regulaminu, a w przypadku trwania kursu- dodatkowo Słuchacze zostaną poinformowani przez Ethoplanet poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Słuchacz, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ethoplanet w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet