Regulamin dot. bezpieczeństwa na Lawendowym Ranchu Ethoplanet

§ 1. Zasady ogólne

 1. Regulamin dot. bezpieczeństwa na Lawendowym Ranchu Ethoplanet jest zgodny z Regulaminem ogólnym (Regulamin Kursów ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET zaakceptowany przy zapisie na kurs) i uściśla zasady panujące na Lawendowym Ranchu Ethoplanet (Czarnowiec 28,08-4445 Czarnowiec), zasady pracy ze zwierzętami oraz zasady porządkowe podczas zajęć praktycznych.
 2. Ethoplanet Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze, NIP 9482512044 reprezentowane przez Agatę Kokocińską, zwane jest dalej: Ethoplanet.
 3. Uczestnicy Kursów oraz wszelkich wydarzeń organizowanych przez Ethoplanet, a także pozostali Klienci Lawendowego Rancha Ethoplanet na terenie Rancha znajdującego się pod adresem: Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec, zwani są dalej Uczestnikami.
 4. Miejsce zajęć praktycznych znajdujące się pod adresem: Czarnowiec 28, 08-445 Czarnowiec, zwane jest dalej Ranchem.

§ 2. Bezpieczeństwo

 1. Na teren rancha Ethoplanet Uczestnicy nie mogą wejść bez opieki tutora Ethoplanet.
 2. Uczestnicy mogą przebywać bez opieki tutora tylko w miejscach wyznaczonych.
 3. Uczestnicy nie mogą samodzielnie przemieszczać się po Ranchu Ethoplanet.
 4. Uczestnicy nie mogą samodzielnie dotykać, dokarmiać ani podejmować żadnych interakcji ze zwierzętami będącymi własnością Ethoplanet i znajdującymi się ina Ranchu Ethoplanet.
 5. W przypadku zajęć z udziałem własnych psów Uczestników, na każdym etapie zajęć Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swojego psa, lub psa którego są opiekunami w trakcie zajęć i odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez psa.
 6. Uczestnik będący opiekunem psa jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, aby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych z udziałem jego psa, a w szczególności do pogryzienia ludzi i innych psów.
 7. Psy wykazujące zachowania agresywne mogą zostać niedopuszczone do zajęć ze względów bezpieczeństwa pozostałych uczestników kursu.
 8. Organizator szkolenia nie bierze odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psy kursantów. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność cywilną za spowodowane przez jego psa wypadki i szkody.
 9. Z psami na terenie ośrodka/hotelu/Instytutu (lub dowolnego innego miejsca, w którym są prowadzone zajęcia) przemieszczamy się na smyczy.
 10. W trakcie zajęć psy przebywają na smyczy, zaś zwolnione mogą być tylko na wyraźny sygnał instruktora prowadzącego zajęcia.
 11. Psy powinny mieć założone kagańce w miejscach, gdzie przebywają osoby spoza kursu (korytarze hotelu etc.) oraz być na smyczy. W przypadku braku kagańca należy zachowywać bezpieczny dystans od mijanych osób.
 12. W wąskich przejściach (jak np. drzwi) może przebywać tylko jedna osoba z psem, należy zachować odpowiedni dystans od pozostałych psów.
 13. W takcie zajęć psy Uczestników nie kontaktują się ze sobą, chyba że takie polecenie wyda instruktor prowadzący zajęcia.
 14. Nieprzestrzeganie zasad obowiązujących na placu treningowym oraz w innych miejscach odbywania się szkolenia z psami lub innymi zwierzętami, a także niestosowanie się do regulaminu bezpieczeństwa może skutkować bezwzględnym wyproszeniem z zajęć.
 15. Każdy uraz psa lub Uczestnika oraz niepokojące objawy, które pojawiły się w trakcie zajęć muszą być natychmiastowo zgłoszone prowadzącemu.
 16. Przed zajęciami Uczestnik ma obowiązek zgłosić ewentualną niedyspozycję psychofizyczną swoją lub psa.

§ 3. Etyka i higiena pracy ze zwierzętami

 1. Zabrania się stosowania bodźców awersyjnych wobec zwierząt.
 2. Zauważenie takiego zachowania przez prowadzącego skutkuje jednokrotnym ostrzeżeniem a przy powtórzeniu się sytuacji wyproszeniem z zajęć.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do sprzątania po swoim psie (lub psie, który przebywa pod jego opieką).

§4. Przygotowanie do zajęć

 1. Uczestnik na zajęcia z psem zabiera ze sobą: smycz lub linkę, obrożę tradycyjną lub szelki, kaganiec, miskę na wodę, saszetkę na przysmaki, smakołyki dostosowane do potrzeb psa, kliker, dwa takie same niepiszczące szarpaki (o tej samej wartości), mata/kocyk, ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych, woreczki na psie odchody oraz inne akcesoria zalecone przez prowadzącego zajęcia.
 2. Uczestnik ma obowiązek pomiędzy zajęciami przepracować zagadnienia zadane przez instruktora. W razie trudności uczestnicy mają możliwość kontaktu z prowadzącymi zajęcia.
 3. Kursant przyjeżdża z psem wypoczętym i przygotowanym do zajęć.

§ 5. Organizacja zajęć i zasady obowiązujące podczas zajęć praktycznych

 1. Zajęcia składają się z kilku sesji szkoleniowych. Rozpoczynają się i kończą punktualnie i wg. harmonogramu. Początek i koniec treningu wyznacza prowadzący.
 2. Z placu treningowego Uczestnik schodzi tylko i wyłącznie za zgodą prowadzącego i drogą wyznaczoną przez prowadzącego.
 3. Przerwa w treningu ma służyć odpoczynkowi zwierzęcia i Uczestnika. W tym celu udają się oni na wcześniej przygotowane miejsce (kocyk lub mata), na którym wyciszają zwierzę. Zwierzęta podczas przerwy nie kontaktują się ze sobą.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz rozmów pomiędzy Uczestnikami oraz zakaz korzystania z telefonów komórkowych (poza sytuacjami wyjątkowymi, które należy zgłosić prowadzącemu).
 5. Suki w cieczce nie mogą być zabierane na zajęcia.
 6. W trakcie zapoznania Uczestnik ma obowiązek poinformować prowadzących zajęcia o znanej sobie historii zwierzęcia włączając w to jego przebyte choroby lub problemy behawioralne.
 7. Zwierzęta biorące udział w zajęciach muszą być zdrowe, w dobrej kondycji i posiadać wszelkie aktualne szczepienia.
 8. Uczestnik przed zajęciami musi przedstawić książeczkę zdrowia zwierzęcia i aktualne szczepienia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.04.2023r.

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet
Zapisywanie

Dziękujemy za zapis!