Ethoplanet courses – terms of service

REGULAMIN KURSÓW ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET

§ 1.

1. Regulamin Kursów ETOLOGICZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ETHOPLANET, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki Słuchaczy kursów Ethoplanet. 2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Słuchaczy na kursy i inne przedsięwzięcia organizowane przez Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze Ethoplanet, zwane dalej Ethoplanet. 3. Wszelkie przedsięwzięcia organizowane przez Etologiczne Centrum Szkoleniowo-Doradcze Ethoplanet, takie jak: kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, szkolenia, treningi, pikniki i inne, zwane są dalej: Kursy  

§ 2.

1. Słuchaczem Ethoplanet może zostać osoba, która ukończyła 18 rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia. 2. W przypadku kursu: „Młodszy Petsitter” może uczestniczyć osoba, która ukończyła 13 rok życia. Umowę w tym przypadku podpisuje pełnoprawny opiekun.  

§ 3.

1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia na odległość. 2. Terminy kursów pojawiają się wraz z rozpoczęciem naboru. 3. Ethoplanet zastrzega sobie możliwość zmiany terminu zarówno przed jak i w trakcie trwania kursu.  

§ 4.

Ethoplanet zobowiązane jest do zapewnienia: 1. kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć; 2. sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów; 3. obsługi administracyjno-technicznej Słuchaczy i kursów.  

§ 5.

1. Kursy mogą być prowadzone w języku polskim lub obcym. 2. Jednostką obliczeniową kursów jest godzina akademicka (45 min). 3. Kursy prowadzone są według autorskich programów pracowników Ethoplanet. 4. Kursy odbywają się w miejscach wyznaczonych przez Ethoplanet.  

§ 6.

1. Udział Słuchaczy w kursach jest odpłatny. Wysokość opłat za kursy i egzaminy jest podana w informacji na stronie internetowej w momencie uruchomienia zapisów. 2. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor Ethoplanet może wydać decyzję o rozłożeniu opłaty za kurs na raty. 3. Niewniesienie opłaty lub wymaganej raty w terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników kursu.  

§ 7.

1. Terminy egzaminów są podawane na stronie internetowej Ethoplanet w momencie uruchomienia zapisów na kurs. Pierwszy egzamin jest w cenie kursu. 2. Słuchacz, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany egzamin najpóźniej na trzy dni przed datą przystąpienia do tego egzaminu. 3. Termin egzaminu poprawkowego jest ustalany przez Dyrektora Ethoplanet. 4. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Słuchacza, Dyrektor Ethoplanet może wyrazić zgodę na inny termin egzaminu niż wskazany w ustępie 3, lecz nie późniejszy niż rok od zakończenia zajęć. 5. Słuchacz może mieć maksymalnie 4 egzaminy poprawkowe. 6. W przypadku niestawienia się na egzamin i niezgłoszenia rezygnacji z egzaminu na minimum 3 dni wcześniej, opłata za udział w egzaminie nie podlega zwrotowi, a termin egzaminu przepada.  

§ 8.

1. O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za kurs. 2. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są elektronicznie, poprzez stronę www.ethoplanet.com 3. Słuchacz jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany kurs w ciągu siedmiu dni od daty potwierdzenia przez Ethoplanet przyjęcia zgłoszenia.  Opłata za kursy Ethoplanet pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty za kurs może spowodować skreślenie z listy Słuchaczy kursu. Siedmiodniowy termin na wpłatę za wybrany kurs może ulec skróceniu, jeżeli do rozpoczęcia zajęć zostało mniej niż 7 dni, nie może być jednak krótszy niż 3 dni. 4. Opłatę należy wnieść  na indywidualny rachunek o numerze wskazanym przez Ethoplanet.  

§ 9.

Szczegółowa oferta edukacyjna Ethoplanet dostępna jest na stronie internetowej www.ethoplanet.com  

§ 10.

1. W przypadku rezygnacji z kursu Słuchaczowi przysługuje zwrot wniesionej opłaty za kurs, po potrąceniu kosztów związanych z przygotowaniem i organizacją kursu, przy czym wysokość potrącenia wynosi:- 50% – w przypadku złożenia rezygnacji 14 (lub więcej) dni przed rozpoczęciem kursu,- 80% – w przypadku złożenia rezygnacji poniżej 14 dni przed rozpoczęciem kursu. 2. Na 3 dni (lub krócej) przed rozpoczęciem kursu oraz po rozpoczęciu kursu  zwrot opłaty nie przysługuje. Postanowienia § 15 nie stosuje się. 3. Opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.  

§ 11.

1. Za kursy rodzinne uważa się  kursy, w których udział może wziąć Słuchacz wraz z 1 lub 2 dzieci, których jest rodzicem lub opiekunem. Wiek dzieci, które mogą wziąć udział w zajęciach, uzależniony jest od tematyki kursu i jest każdorazowo określany w programie kursu. 2. Słuchacz zobowiązuje się pisemnie do ponoszenia odpowiedzialności za dzieci pozostające pod jego opieką. 3. Za kurs płatność ponosi Słuchacz. 4. Nie przewiduje się możliwości zmiany Słuchaczy i pozostających pod ich opieką dzieci w trakcie trwania kursu. 5. Rezygnacja z kursu jest możliwa na zasadach ogólnych, zgodnie z §15. 6. Postanowienia §13 stosuje się odpowiednio.  

§ 12.

.1. Podczas kursów organizowanych przez Ethoplanet  Słuchacze są zobowiązani do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie placówki, w której organizowany jest kurs.  

§ 13.

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu. 2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 70% zajęć. Przy odbiorze Dyplomu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. 3. Słuchacz ma prawo do przystąpienia do egzaminu, na podstawie którego otrzymuje Certyfikat Ethoplanet potwierdzający wiedzę i umiejętności zdobyte podczas zajęć. 4. Certyfikat ukończenia kursu, o którym mowa w ust. 3, podpisuje dyrektor Ethoplanet. 5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu i otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo Słuchacza przynajmniej w 70% zajęć. Przy odbiorze Certyfikatu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.  

§ 14.

Słuchacz kursu zostaje skreślony z listy uczestników kursu w przypadku: 1. rezygnacji z kursu; 2. niewniesienia opłaty za kurs w terminie określonym w § 6 ust. 3 oraz § 8 ust. 7 Regulaminu; 3. nieprzestrzegania Regulaminu.  

§ 15.

1. Słuchacz może zrezygnować z kursu kontaktując się z Biurem lub Dyrektorem Ethoplanet. 2. Zwrot opłaty przysługuje według wytycznych opisanych w § 10. 3. Za datę złożenia wniosku o rezygnację uznaje się moment przesłania prawidłowo wypełnionego i przesłanego formularza rezygnacji, na adres wskazany przez Dyrektora lub Kierownika Biura Ethoplanet. 4. Słuchacz, który zrezygnował z kursu, nie otrzymuje Dyplomu niezależnie od liczby zajęć, które obejmuje rezygnacja oraz nie może przystąpić do egzaminu i uzyskać Certyfikatu. 5. W przypadku Słuchacza, który w momencie rezygnacji z kursu posiada nieopłacony udział w innym kursie, istnieje możliwość przeksięgowania płatności za ten kurs na rzecz kursu nieopłaconego. 6. Rezygnacja i przeksięgowanie realizowane są w Biurze Ethoplanet.  

§ 16.

1. Słuchacz ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy Ethoplanet. 2. Słuchacz może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot. Wówczas należy skontaktować się z Biurem Ethoplanet i wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano płatności. 3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek Ethoplanet. 4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są w Biurze Ethoplanet lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.  

§ 17.

1. Ethoplanet prowadzi kursy i szkolenia dla firm i instytucji. 2. Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie firmy. 3. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować się z Biurem Ethoplanet.  

§ 18.

1. Rejestrując nowe Konto Słuchacza lub wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Słuchacza w wersji papierowej, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Ethoplanet oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Ethoplanet. 2. Przetwarzanie danych osobowych Słuchacza w zakresie promocyjno-informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Słuchacza dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Ethoplanet oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Ethoplanet. 3. Słuchacz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. 4. Słuchacz ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. 5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.  

§ 19.

Ethoplanet zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a o treści zmian regulaminu każdy Słuchacz zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Ethoplanet wiadomości o zmianie Regulaminu, a w przypadku trwania kursu- dodatkowo Słuchacze zostaną poinformowani przez Ethoplanet poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeżeli Słuchacz, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Ethoplanet w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.  

§ 20.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku.]]>

Zapisz się do naszego newslettera Bądź na bieżąco z aktualnościami Ethoplanet